Algemene voorwaarden

Beste klant,

In deze algemene voorwaarden is vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je gebruik maakt van mijn dienst en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met me op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Ik: Martine Veeger, in mijn bedrijf Inversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73711098, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een dienst afneemt of een andere overeenkomst aangaat met mij.

Dienst: Alle vormen van informatieoverdracht of coaching van mij aan jou en jouw organisatie. Zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

Ik doe een aanbod na een gesprek, op de website, via LinkedIn en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Over het algemeen ben ik er zelf altijd bij en doen we dit in overleg. Het staat hier dus puur voor noodgevallen.

Als het vanuit mijn kant nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Dienst en materialen

Je kunt tegen betaling een dienst van me afnemen. Indien je van mij inloggegevens krijgt voor materialen, is dit persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens niet met anderen delen. Uitsluitend bij schriftelijke bevestiging van mij, mag je de materialen delen in je eigen organisatie.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste onderdelen doordat jij of mensen uit jouw organisatie niet aanwezig waren of bij digitale sessies er geen juiste inlog apparatuur of internetverbinding was.

Vergoeding

De tarieven van mij en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen werkzaamheden aanzienlijk meer tijd vergen dan voorzien, zal nader overleg met je worden gepleegd, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of mijn werkzaamheden kan worden besloten.

De minimale tijd die in rekening wordt gebracht bij een bedrijfsbezoek is 3 uur. Dus als ik voor een overleg van 1 uur naar je organisatie kom, reken ik daarvoor 3 uur. 

Met betrekking tot de reiskosten wordt € 0,23/km in rekening gebracht. Bij een reisduur langer dan 1,5 uur worden ook kosten voor reistijd in rekening gebracht. Indien het voorstel activiteiten bevat die aanvangen op een tijdstip en locatie die het voor mij noodzakelijk maken de avond van te voren te overnachten in de regio van de locatie, zullen na overleg de kosten voor een hotelovernachting in rekening worden gebracht.

Tenzij anders is aangegeven gelden aanbiedingen tot 2 maanden na offertedatum.

Betaling

Je bent verplicht de gefactureerde bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen. Indien binnen de betalingstermijn geen betaling plaatsvindt, ben je een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan, welke rente wordt gecumuleerd per jaar.

Annulering

Bij een training of projectmatige activiteit heb je het recht te annuleren per email. Annulering door jou kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag/start project kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag/start projectmatige activiteit ben je verplicht 100% de factuur te vergoeden. In geval je na aanvang van de cursus of start projectmatige activiteit, de deelname tussentijds beëindigt of anderzijds niet aan de cursus deelneemt, heb je geen recht op enige terugbetaling.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in jouw organisatie, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden dienst.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de dienst wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou en je organisatie. Ik ben alleen aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar martine.veeger@inversum.nl.

Bedrijfsgegevens Inversum

Website: www.inversum.nl

E-mail: martine.veeger@inversum.nl

Adres: Verenigingstraat 2, 3515 GJ Utrecht

KvK: 73711098

BTW: NL001677104B16

Bank: NL64 KNAB 0258344091